• Hrvatski
  • English
Nalazite se ovdje : Naslovnica arrow Nimfa nekretnine arrow Nimfa nekretnine

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA Nimfa d.o.o.

 

  1. Primjena općih uvjeta poslovanja

1.1. Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na ugovore o posredovanju koje posrednik sklopi sa nalogodavateljem koji bi    pregovarali o sklapanju ugovora o prodaji nekretnine prema kojem nalogodavatelj kupuje nekretninu.

 

  1. Primjena ugovora o posredovanju

2.1. Ugovor o posredovanju, pored slučaja kupnje nekretnine označenih u ugovoru od strane nalogodavatelja, primjenjuje se i u sljedećim slučajevima:

  1. a) kupnju druge nekretnine koju nalogodavatelj kao kupac kupi od osobe s kojom ga je posrednik doveo u kontakt i
  2. b) kupunju druge nekretnine na koju ga je posrednik uputio i povodom ga je doveo u vezu s prodavateljem ili osobom koja zastupa prodavatelja.

 

  1. Obaveze ugovorenih strana

3.1. Nalogodavatelj se odriče prava na opoziv naloga za posredovanje.

3.2. Posrednik je obavezan obavjestiti nalogodavatelja o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili su mu morale biti poznate.

 

  1. Naknada / provizija

4.1. Obaveza plačanja naknade (provizije) nastaje u svakom slučaju u kojem nalogodavatelj sklopi ugovor ili predugovor sa osobom s kojom ga je posrednik doveo u vezu ili joj preda kaparu, bez obzira da li je nalogodavatelj koristio i drugog posrednika.

4.2. Ako je posrednik nalogodavatelja doveu u vezu sa punomoćenikom neke osobe, smatra se da je nalogodavatelj doveden u vezu sa osobom koju punomoćenik zastupa i sa punomoćenikom.

4.3. Ako posrednik dobije nalog za posredovanje ili sklopi ugovor o posredovanju sa obije ugovorene strane, pripada mu cjelokupna naknada za posredovanje iz točke 3.2. ovog ugovora.

4.4. Posrednik nema pravo na naknadu troškova, izuzet troškova koji nastaju prilikom postupanja po posebnom nalogu i uputi nalogodavatelja.

4.5. Ako ugovor o prodaji ili predugovor ugovora o prodaji sklopi pravna osoba koja se nalazi u većinskom vlasništvu nalogodavatelja ili njegovog bračnog druga ili rodbinskih bliskih osoba ili je nalogodavatelj, njegov bračni drug ili rodbinski bliska osoba, član uprave ili nadzornog odbora pravne osobe ili sama pravna osoba ostavlja kaparu, nalogodavatelj je obavezn platiti posredniku ugovorenu naknadu (proviziju), istovremeno sa sklapanjem ugovora, predugovora ili davanja kapare.

 

  1. Trajanje ugovora o posredovanu

5.1. Ugovor o posredovanju sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorena strana može otkazati ovaj ugovor uz otkazni rod od 6 mjeseci.

 

  1. Forma ugovora

6.1. Izmjene i dopune ugovora valjane su samo ako su učinjene u pismenoj formi.

 

  1. Mjerodavno pravo i nadležnost za riješavanje sporova

7.1 Na ovaj ugovor primjenjuje se hrvatsko materijalno pravo.

7.2. Za sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovora i općih uvjeta poslovanja uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegova valjana nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, nadležan je sud u Makarskoj.